Government • 2019 • past ranking

Úřad vlády České republiky

IČO 00006599

Good buyer. Buyer profile is in relatively good shape. Buyer does not avoid following procurement law.

2.
ranking
83%
zIndex

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

Dobrý den,

níže uvádíme vyjádření k hodnocení ZINDEX.

Počet nabídek

Úřad vlády v rámci veřejných zakázek, u nichž je to možné (VZMR, ZPŘ, popř. JŘSU nebo JŘBU) usiluje o maximalizaci počtu obdržených nabídek i tím, že oslovuje velký počet dodavatelů, přesto se mu dlouhodobě nedaří zvýšit počty obdržených nabídek. Důvodem může být zejména skutečnost, že větší množství veřejných zakázek je realizováno v rámci projektů, kde není umožněno v nabídce prokázat kvalifikaci pouze čestným prohlášením a dělení veřejných zakázek na části zadávané v samostatných zadávacích řízeních s menším finančním objemem. To představuje větší administrativní náročnost spojenou podáním nabídky a menší atraktivitu plnění veřejné zakázky pro dodavatele.

Nástroje podporující soutěž

Zadavatel dělí veřejné zakázky na části, které jsou zadávány v samostatných zadávacích řízeních, což metodika použitá k hodnocení nezohledňuje. Jedná se např. o veřejnou zakázku Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí, která je rozdělena na 4 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních (část 1 „Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“; část 2 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy; část 3 Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů a část 4 Pilotní ověření moderních metod sociální práce a síťování).

Konzistentní jednání

Delší doba realizace veřejných zakázek ve fázi hodnocení souvisí se skutečností, že větší množství veřejných zakázek je realizováno v rámci projektů, kdy před podpisem smlouvy probíhá kontrola řídícího orgánu, jejíž délku není zadavatel schopen ovlivnit (např. Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016 (části 4, 10, 11, 12), Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí, Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí, Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí). U jiných veřejných zakázek byla delší doba hodnocení a posouzení nabídek spojena s ověřením referencí u objednatelů (Zajištění ostrahy objektu Hrzánský palác, Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení, Oprava barokního opevnění Prahy) nebo ověřením údajů a dokladů uvedených dodavatelem v nabídce na základě opakovaných žádostí o objasnění nabídky (Oprava barokního opevnění Prahy, Zajištění ostrahy objektu Hrzánský palác, Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení, Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR).

Kvalita dat na Profilu

Mediální kampaň v rámci projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života (Chybí písemná zpráva zadavatele + Zaplacená částka výrazně neodpovídá částce vysoutěžené ve Věstníku (včetně dodatků).)

Veřejná zakázka byla zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byla rozdělená na 3 části, 2 části (č. 1 a 3) byly zrušené a následně uveřejněn formulář F51 evidenční číslo 7651010047057. Následně byl spuštěn nový VVZ, ale bohužel formulář CZ03 pro zbylou část nešel navázat na dříve uveřejněný formulář F51 ve starém VVZ. Provázání s formulářem F51 nebylo možné ani formulářem F03. Z uvedeného důvodu neměl zadavatel jinou možnost jak oznámit zadání části č. 2 veřejné zakázky než formulářem CZ03 bez provázání s formulářem F51 (evidenční číslo F2016-006180) - veřejná zakázka tak získala ve VVZ druhé evidenční číslo (Z2016-006180). Skutečně uhrazená cena u části č. 2 a písemné zprávy byly řádně uveřejněny na profilu zadavatele v elektronickém nástroji Gemin u jednotlivých části veřejné zakázky, ale bohužel se tyto informace z technických důvodů na straně provozovatele nástroje nepromítají do strojově čitelného formátu XML. Vzhledem k tomu, že zadavatel již elektronický nástroj Gemin nepoužívá jako profil zadavatele, sjednal nápravu uveřejněním informací na profilu zadavatele v elektronickém nástroji EZAK viz url: https://zakazky.vlada.cz/contract_display_901.html

Sdružené služby dodávek zemního plynu pro Úřad vlády České republiky (Zaplacená částka výrazně neodpovídá částce vysoutěžené ve Věstníku (včetně dodatků).)

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka zemního plynu v předpokládaném souhrnném množství 1 624,568 MWh pro rok 2017. Veřejná zakázka byla realizovaná jako nákup na komoditní burze. Vysoutěžená cena za předpokládané množství plynu byla 785.496,79 Kč s DPH, skutečně uhrazená 1.410.906,00 Kč s DPH. Rozdíl je dán skutečností, že soutěžen byl předpokládaný objem spotřeby plynu v jednotlivých tarifech na základě nabídkových cen za 1 MWh, uhrazena pak byla skutečná spotřeba plynu na základě nabídkových cen za 1 MWh.

Sdružené služby dodávek elektrické energie pro Úřad vlády České republiky (Zaplacená částka výrazně neodpovídá částce vysoutěžené ve Věstníku (včetně dodatků).)

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka elektrické energie v předpokládaném souhrnném množství 4 071,703 MWh pro rok 2017. Veřejná zakázka byla realizovaná jako nákup na komoditní burze. Vysoutěžená cena za předpokládané množství elektrické energie byla 4.412.490,96 Kč s DPH, skutečně uhrazená 9.577.231 Kč s DPH. Rozdíl je dán skutečností, že soutěžen byl předpokládaný objem spotřeby elektrické energie v jednotlivých tarifech na základě nabídkových cen za 1 MWh, uhrazena pak byla skutečná spotřeba elektrické energie na základě nabídkových cen za 1 MWh.

Nákup plynu pro objekty Úřadu vlády pro rok 2018 (Zaplacená částka výrazně neodpovídá částce vysoutěžené ve Věstníku (včetně dodatků).)

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka zemního plynu v předpokládaném souhrnném množství 1 663 MWh pro rok 2018. Veřejná zakázka byla realizovaná s využitím hodnocení elektronickou aukcí. Vysoutěžená cena za předpokládané množství plynu byla 1.022.213,00 Kč s DPH, skutečně uhrazená 1.280.299,00 Kč s DPH. Rozdíl je dán skutečností, že soutěžen byl předpokládaný objem spotřeby plynu v jednotlivých tarifech na základě nabídkových cen za 1 MWh, uhrazena pak byla skutečná spotřeba plynu na základě nabídkových cen za 1 MWh.

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

52%
average 57%
Largest contracts
Industry
Bids
Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení
Restoration work
2
Ø3 in industry
Služby mobilního operátora
Buyer profile data - no industry specification
1
Ø1 in industry
Zajištění softwarové a hardwarové podpory Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Buyer profile data - no industry specification
1
Ø1 in industry
Aplikační podpora k ekonomickému systému SAP
Buyer profile data - no industry specification
3
Ø1 in industry
Oprava barokního opevnění Prahy
Buyer profile data - no industry specification
2
Ø1 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

99%
average 86%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
GEOSAN GROUP a.s.
1 121,722,552
HOCHTIEF CZ a.s.
1 121,722,552
O2 Czech Republic a.s.
1 42,350,400
České vysoké učení technické v Praze
2 32,500,000
KODAŇSKÁ OFFICE CENTER s.r.o.
1 28,511,941
Other suppliers 794 375,180,679