Government • 2015

Česká rozvojová agentura

IČO 75123924

Buyer does not avoid following procurement law. Buyer does not support competition by using e-auctions, lots or extended deadlines.

28.
ranking
68%
zIndex

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

 

 

Česká rozvojová agentura (ČRA) oceňuje úsilí autorů zIndexu. Přestože každý může mít výhrady k použité metodice, pokus o průřezové hodnocení státních úřadu v zadávání veřejných zakázek tu dosud chyběl. Index proto primárně nechápeme  jako snahu na některé úřady ukazovat prstem, ‎ale spíše poukázat na komplexnost veřejných zakázek, se kterou se musí zadavatele potýkat. Za ČRA můžeme slíbit, že z některých komponentů našeho hodnoceni se poučíme, u jiných spíše nabízíme vysvětleni. Do budoucna doporučujeme kromě bodového hodnoceni u každého úřadu uvést i stručný slovní profil, který jej pomůže zasadit do kontextu. V případě ČRA se jedná o specifikum realizace projektu v zahraničí, k čemuž by každý, kdo bude analyzovat naše výsledky, měl přihlédnout. Přejeme Vám hodně úspěchů v dalším snažení zIndexu a jsme připraveni do budoucna spolupracovat.

 

ČRA je specifický veřejný zadavatel zřízený zákonem č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Úkolem ČRA je zajišťovat realizaci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČRA realizuje projekty ZRS v rozvojových zemích stanovených plánem ZRS, dle usnesení vlády, prostřednictvím veřejných zakázek a udělování dotací oprávněným subjektům. Vzhledem ke specifickým podmínkám aplikace zákona o veřejných zakázkách na projekty zahraniční rozvojové spolupráce, které jsou realizovány v rozvojových zemích, nelze v části kritérií vyvozovat jednoznačné závěry z použití metodiky hodnocení zadávání veřejných zakázek, která je určena k porovnání zadavatelů soutěžících zakázky, jejichž místo plnění je v České republice.

 

 

 

Soutěžní řízení

 

V rozvojových zemích se často a rychle mění podmínky a místy také není možné ve fázi přípravy projektu bez trvalé přítomnosti v místě zjistit všechny relevantní informace. V průběhu realizace projektů se mohou vyskytnout neočekávané okolnosti, které by mohly ohrozit úspěšné dokončení projektu a jeho udržitelnost, proto je nezbytné reagovat na nové okolnosti, a to v souladu se zákonem prostřednictvím zajištění dodatečných prací formou jednacího řízení bez uveřejnění s realizátorem projektu.

 

Ve všech případech uvedených projektů se jedná o dodatečné práce, s výjimkou projektu „Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku“, který byl soutěžen formou otevřeného řízení na služby, nicméně zadavatel neobdržel žádnou nabídku a následně v souladu se zákonem zvolil JŘBU.

 

 

 

 

 

Kvalita dat na Profilu

 

Uvedené chyby v kvalitě dat se často týkají zakázek, které byly vysoutěženy před 1.4.2012, dále zakázek malého rozsahu a zakázek s použitím jednacího řízení s uveřejněním/bez uveřejnění. Chybějící data ve většině případů není zadavatel povinen zadávat, nicméně postupně je v rámci kapacitních možností přidává, a to především u nově vysoutěžených zakázek. Nepřítomnost části dat je způsobena administrativní chybou. Použití profilu nicméně ztěžují jeho časté výpadky a chyby v jeho provozu. Zadavatel v současné době zvažuje migraci dat na jiný profil. Jedním z možných projevů chybné funkce profilu je nesoulad mezi profilem a informacemi uvedenými v zInfu ohledně neplatného kódu země dle ISO 3166, na profilu zadavatele je v obou případech uvedena správná země sídla, nicméně dle zInfa je uvedena chybně.

 

 

 

Kvalita dat ve Věstníku

 

Většina vytýkaných nedostatků se týká položek, které zákon neukládá vyplňovat (např. předpokládaná cena nebo nezveřejnění oznámení o zakázce u dodatečných prací stávající zakázky zadávaných formou jednacího řízení bez uveřejnění), nebo pro ně v době vypsání zakázky nebyl k dispozici metodický pokyn. V některých případech došlo k administrativní chybě (např. uvedením chybného čísla zakázky), která ztěžuje dohledání požadovaných informací (ačkoli informace zveřejněny byly). Zadavatel oceňuje upozornění na tyto nedostatky a podnikne odpovídající kroky, aby jejich opakování v budoucnu zamezil.

 

 

 

Konzistentní jednání

 

Zakázky soutěžené pro zahraniční rozvojovou spolupráci jsou specifické svým plněním v rozvojových zemích. Množství potenciálních uchazečů, kteří jsou ochotní realizovat zakázky mimo ČR je omezené, v mnoha případech byl tudíž zadavatel nucen zrušit výběrové řízení z důvodu, že se přihlásil nízký počet uchazečů, popř. uchazeči nesplnili kvalifikační kritéria nebo jiné požadavky zadavatele a do fáze hodnocení nabídek postoupili méně, než 2 uchazeči. Do 6.3.2015, kdy vstoupila v platnost novela ZVZ byl zadavatel v takovém případě povinen výběrové řízení zrušit.

 

 

 

Počet nabídek

 

ČRA jako zadavatel připravující projekty zahraniční rozvojové spolupráce soutěží veřejné zakázky, jejichž realizace probíhá v rozvojových zemích. Pro plnění zakázek v rozvojových zemích je většinou zapotřebí určitá zkušenost a specifické schopnosti a kvalifikační předpoklady realizátorů. Náročnost realizace takovýchto zakázek je navíc ve srovnání s realizací obdobných zakázek v České republice výrazně vyšší. Na druhou stranu zisk, který lze realizací takovýchto zakázek dosáhnout bývá srovnatelný s obdobnými zakázkami v ČR. Počet potenciálních uchazečů zakázek na projekty zahraniční rozvojové spolupráce je tudíž omezený a nelze očekávat, že bude stejný, jak o u obdobných zakázek v ČR.

 

 

Využívání nástrojů podporujících soutěž

 

Většina veřejných zakázek vypisovaných ČRA se týká komplexních projektů zahraniční rozvojové spolupráce, pro které nelze využít elektronické aukce. Důraz je kladen na kvalitu, proto zadavatel ve většině případů volí kromě ceny také kvalitativní hodnotící kritéria. Dělení zakázek na části se užívá podle typu projektu, především bývají oddělené dodávky a například školení, která může provést jiný subjekt. Na druhou stranu ne vždy je rozdělení zakázky vhodné z důvodů zajištění bezproblémové realizace komplexních rozvojových projektů, u kterých je jejich hlavní náplní práce s příjemcem (např. zvyšování kvalifikace příjemců a transfer know-how do rozvojových zemí). Střídání realizátorů u jednotlivých částí takových projektů by mohlo vést k nekoherentnímu přístupu a následně neúspěšné realizaci projektu. Dalším faktorem pro omezené užití dělení zakázek jsou personální možnosti zadavatele, jehož hlavním úkolem je realizace rozvojových projektů o značném finančním objemu, pro kterou má ale pouze limitovanou kapacitu lidských zdrojů.

 

 

 

Poskytování informací na vyžádání

 

V rámci žádosti o poskytnutí informací byla požadována informace o objemu veřejných zakázek malého rozsahu o velikosti od 100.000 Kč výše bez DPH, zadaných  ČRA v letech 2011, 2012 a 2013.

 

Česká rozvojová agentura nedisponuje žádným seznamem nebo přehledem, ze kterého by bylo možné zjistit objem veřejných zakázek malého rozsahu samostatně za jednotlivé roky. Pro zodpovězení dotazu by tedy bylo nutné projít veškeré dokumentace k veřejným zakázkám a z nich zjistit jednotlivé údaje, které by bylo následně nutné sečíst za jednotlivé roky. Česká rozvojová agentura má údaje o veřejných zakázkách zaznamenané včetně DPH, jelikož není plátce DPH, proto by bylo nutné částky bez DPH vypočítat, což by bylo mnohdy složité vzhledem k tomu, že některá plnění v zahraničí jsou od DPH osvobozena a některá nikoli. Dále je v rámci některých zakázek započítáváno DPH ve třetích (rozvojových zemích) a někdy je toto plnění osvobozeno. Zpracování požadované informace by si vyžádalo práci jednoho zaměstnance České rozvojové agentury po dobu nejméně pěti kalendářních dnů. Vzhledem k značnému kapacitnímu vytížení zaměstnanců ČRA zadavatel požadoval v souladu s ust. § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. úhradu nákladů za poskytnutí informací.

 

 

 

 

 

zIndex comment

Vážený zadavateli,
dovolte se mi vyjádřit k některým bodům Vašeho stanoviska:

1) Slovní hodnocení - zcela souhlasíme, že naše ukazatele nemohou zmapovat celou zadávací praxi a specifika jednotlivých zadavatelů, právě proto je jim dána možnost komentovat výsledky přímo zde na stránce.

2)Soutěžní řízení - podle tohoto ukazatele je ČRA průměrným zadavatelem. Jakkoliv JŘBU není ideální způsob zadání, nijak nerozporujeme, že někdy je pro zadavatele jediným východiskem. U našeho hodnocení považujeme pouze za vhodné vysvětlit případné nadměrné využívání tohoto institutu - zde kvitujeme snahu ČRA toto v příapdě diskutované zakázky učinit (i když spíše než věcné naplnění podmínky v §23 bychom ocenili uvedení důvodu, proč jiné firmy nemohly plnění zřejmě dodat) .

3) Profil zadavatele zda jednotlivé chyby jsou spíše pochybením zadavatele nebo poskytovatele zvenčí samozřejmě rozklíčovat nelze. Faktem je, že za ně je odpovědný zadavatel (byť používá certifikovaný profil), proto jej na ně upozorňujeme. Zpravidla se jedná o chyby ve smyslu porušení rozsahu informací daného vyhláškou 133/2012 Sb., které navíc kontrolujeme jen u zakázek zveřejněných po 1.1.2013 (i když je pravda, že některé profily při dotazu na zakázky 2013+ vrátí i zakázky starší), rozhodně ne před velkou novelou.

4) Kvalita dat ve Věstníku kvitujeme ambici do budoucna odstranit nalezené nedostatky. Doplním pouze konstatování, že předpokládaná cena dle metodiky má být vyplňována (je-li známa, což dle našeho názoru být musí, jinak zadavatel nemohl rozhodnout zda zakázka je ZMR, nad/podlimit), a že u JŘBU samozřejmě nezveřejnění oznámení o zakázce nepenalizujeme, stejně jako u zjednodušeného podlimitního řízení (jsou-li tyto řádně označeny).

5) Poskytování informací na vyžádání faktickým předmětem dotazu je právě i existence vhodné evidence zakázek malého rozsahu, která zadavateli umožní na dotaz odpovědět v plném rozsahu. Zcela chápeme zdůvodnění, proč nemohla informace být poskytnuta - a hodnotíme maximálním počtem bodů zcela záměrně jen ty zadavatele, kteří ji poskytnout mohli.

Zbylé části vysvětlení považuji za zcela uspokojivé a přínosné pro kontext chápání našeho hodnocení.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

46%
average 61%
Largest contracts
Industry
Bids
Zajištění energetické efektivnosti nemocnice v Bihaći, Bosna a Hercegovina
Modernizace zařízení
4
Ø1 in industry
Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru
Opravy a údržba tepláren
3
Ø2 in industry
Zavedení udržitelného systémů zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama, SNNPR, Etiopie-dodatečné stavební práce
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
1
Ø5 in industry
Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul
Průzkumné vrtné práce
2
Ø5 in industry
„Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku II“
Likvidace toxického odpadu kromě radioaktivního odpadu a kontaminované půdy
2
Ø2 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

84%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Geotest, a.s.
5 62,412,272
Dekonta, a.s.
6 59,478,286
Ircon, s.r.o.
4 51,645,194
Člověk v tísni, o.p.s.
3 43,495,000
Vodní Zdroje, a.s.
3 34,356,382
Other suppliers 32 185,703,723

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

56%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (1 from 0)
Nonprice competition 100% (29 from 29)
Division into lots 7% (2 from 29)
E-auction 0% (0 from 29)
Innovative procedure 0% ( from 29)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

87%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 437,090,863
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 146,382,084
Total 583,472,947

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

58%
average 61%

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

58%
average 58%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 4%
Cancelled contracts 35%
Average requirements modifications count 0.34

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

71%
average 55%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 53)
Procedure type not published 0% (0 from 53)
Missing buyer ID 0% (0 from 53)
Missing call for tenders 17% (9 from 53)
Missing winning price 0% ( from 53)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 53)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

37%
average 32%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 66% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 1.75 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

90%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 53)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 2% (1 from 53)
Subcontractor share above 50 % 13% (7 from 53)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 53)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 53)
Supplier donating to political party 2% (1 from 53)
Supplier did not publish financial results on time 9% (5 from 53)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

50%
average 56%

Conditional disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.