Government • 2015

Státní fond dopravní infrastruktury

IČO 70856508

Small number of firms recieve most of contracts. Uncompetitive procedures are overused.

Zindex je pro nás rozcvička.

Najít rizika ve veřejných zakázkách →

Buyer's statement

Celková vypovídací hodnota grafů, tabulek i celkového hodnocení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) jako zadavatele veřejných zakázek, uváděná v rámci projektu „zIndex - hodnocení zadavatelů veřejných zakázek“, je značně zkreslena specifickým účelem SFDI i tomu odpovídající specifikou veřejných zakázek, které byly do tohoto hodnocení zahrnuty. To se ve sledovaném období projevilo zejména zadáním jedné konkrétní veřejné zakázky, a to veřejné zakázky s názvem „Distribuce a prodej kupónů pro emisi roku 2014 a následující emise“, která se svým objemem i charakterem zcela vyčleňuje od ostatních zakázek zadávaných SFDI. Tuto veřejnou zakázku SFDI nezadává, tak jako je tomu u ostatních veřejných zakázek, k zajištění chodu instituce, kdy by na základě výsledku zadávacího řízení byla uzavřena provozní smlouva, ale na základě §21d zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), podle kterého je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kuponů, přičemž činnostmi spojenými s vydáváním a prodejem kupónů může pověřit fyzickou nebo právnickou osobu. Vytváří tím materiální podmínky pro plnění zákonem stanovené povinnosti úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací motorovými vozidly do 3,5 tuny pro všechny uživatele těchto komunikací. Veřejná zakázka na distribuci a prodej dálničních kupónů je zadávána ke splnění povinnosti vyplývající pro SFDI ze zákona č. 13/1997 Sb. a svým rozsahem a finančním objemem je neporovnatelná s dalšími zakázkami v rámci prováděného hodnocení.

Ve sledovaném období SFDI sice zadal výše uvedenou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, avšak použití tohoto zadávacího řízení předcházela dvě otevřená nadlimitní zadávací řízení, která musel SFDI zrušit v souladu s § 84 odst. 1, písm. e) ZVZ, tedy z důvodu, že byla v zadávacím řízení podána vždy pouze jediná nabídka. Po těchto dvou zadávacích řízeních, která neskončila uzavřením smlouvy, již nebyl dostatečný časový prostor na třetí opakování otevřeného nadlimitního řízení, přičemž SFDI byl povinen distribuci a prodej dálničních kuponů emise 2014 zajistit v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. tak, aby tato činnost byla zahájena k datu 1. prosince 2013. Jedinou za daných okolností v úvahu připadající variantou pro provedení zadávacího řízení, bylo zadání této  veřejné zakázky na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst.4 písm. b) ZVZ, neboť zde byly naplněny podmínky pro užití tohoto druhu zadávacího řízení, když předmětnou veřejnou zakázku bylo nutné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů nebylo možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.

Tím, že byla předmětná veřejná zakázka nakonec zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, je tato zakázka v rámci hodnocení dle metodiky „penalizována“. Avšak s ohledem na postup a možnosti zadavatele bezdůvodně. Proto, a zejména s ohledem na výše uvedené, si dovolujeme nastavení metodiky v tomto ohledu zpochybnit, neboť vede k interpretaci výsledků zavádějícím a realitě neodpovídajícím způsobem, který ve svém důsledku hodnocený subjekt – SFDI poškozuje.

Další zkreslenou informací vedoucí i k nižšímu celkovému výsledku v hodnocení je porovnání počtu nabídek u předmětné veřejné zakázky s průměrem v daném odvětví, když jako příslušné odvětví je uváděno „Jiné služby“. Tato sběrná kategorie, do které se vejde vše, co nešlo jinam zatřídit, je však pro danou veřejnou zakázku naprosto nevhodná. Předmět této veřejné zakázky je velice specifický a ve svém důsledku neporovnatelný s jakýmkoliv jiným předmětem veřejné zakázky zadávané jakýmkoliv jiným zadavatelem. Pro svoji specifičnost (zejména jde o požadavek na rozsah a rozmístění prodejní sítě kupónů) podává nabídku na veřejnou zakázku s tímto předmětem opakovaně sdružení zadavatelů tvořené 3-4 subjekty, neboť na trhu neexistuje dodavatel, který by byl schopen distribuci a prodej kupónů v požadovaném rozsahu zajistit vlastními silami sám. U daného předmětu veřejné zakázky tak není možné očekávat 4 nabídky, jak je tomu v průměru u kategorie „Jiné služby“. Tento stav přitom v žádném případě nesvědčí o diskriminaci ve vztahu k potencionálním uchazečům, jak uvádí Vaše metodika. SFDI nemohl u předmětné veřejné zakázky slevit ze svých požadavků na uchazeče, neboť by tím ohrozil řádné plnění této veřejné zakázky.  V neposlední řadě  zkresluje tato veřejná zakázka i statistiku „Koncentrace dodavatelů“, neboť tato zakázka byla přidělena sdružení dodavatelů, jehož vedoucím účastníkem je Česká pošta, s.p., a komisionářská smlouva, na základě které je zakázky realizována, byla uzavřena se třemi subjekty, členy tohoto sdružení, jenž se podílejí na plnění zakázky. S ohledem na hodnotu této veřejné zakázky je ale dle této zcela neobjektivní statistiky, Česká pošta, s.p. 94 % dodavatelem SFDI, což není pravdou a pokládáme za potřebné zdůraznit, že SFDI samotný od Česká pošty, s.p. žádné placené služby k zajištění provozních potřeb neodebírá.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená veřejná zakázka neobjektivním způsobem zkresluje prostřednictvím grafů, tabulek i celkového hodnocení interpretované výsledky ve vztahu k veřejným zakázkám zadaných SFDI, a dále vzhledem k tomu, že tato veřejná zakázka, jak bylo uvedeno výše, ani nebyla zadávána k zajištění provozních potřeb zadavatele a je co do předmětu a rozsahu zcela specifickou veřejnou zakázkou, a v neposlední řadě i s ohledem na charakter i počet ostatních zakázek zahrnutých do statistického zpracování a následně prováděného hodnocení SFDI jako zadavatele, se jeví žádoucí nezahrnout uváděné výsledky hodnocení SFDI do projektu „zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek“, jelikož vykázané výsledky by nebyly s ohledem na charakter veřejných zakázek, ze kterých se při tomto hodnocení vycházelo, porovnatelné s výsledky ostatních zadavatelů a měly by velice omezenou (minimální) vypovídací schopnost ve vztahu k nim, a tím by vedly i k celkovému zpochybnění serióznosti prováděného hodnocení zadavatelů v rámci projektu. Pro podporu výše uvedeného svědčí i v samotné metodice hodnocení uvedené konstatování, že „metodika je vhodná pro porovnání zadavatelů s obdobnou strukturou a velikosti výdajů“, přičemž SFDI je s ohledem na svůj účel, výdaje a postavení institucí „sui generis“ a uvedené hodnocení by tak mohlo mít nanejvýš informativní charakter.

 

zIndex comment

Ano, předmětná zakázka na distribuci a prodej kuponů je zřejmou příčínou poměrně negativního hodnocení SFDI. Nejsme nijak kvalifikováni posoudit, zda dvě otevřená řízení předcházející JŘBU byla vhodně nastavena, a tedy zadání České poště bylo pro zadavatele nevyhnutelným.

S ohledem na uvedené je např. otázka, zda nebylo na místě rozdělení zakázky na části nebo použití méně restriktivních kritérií, aby zakázka byla otevřena širšímu počtu uchazečů. Ostatně vzhledem k tomu, že SFDI sám se vyjadřuje, že Česká pošta následně části zakázky přeprodává mezi více dalších subjektů, je otázka zda o ni tyto nemohly v prvé řadě soutěžit, když jsou reálně schopné plnění dodávat (a nevyužívat poštu jako prostředníka). Velké zakázky en-bloc podle OECD nahrávají kartelovým dohodám uchazečů - ke které mohlo dojít i v případě předmětných otevřených řízení.

Zda zakázka je určena k plnění potřeb zadavatele (který má povinnost naplňovat zákon, což je jeho potřebou) je diskutabilní, nicméně z hlediska hodnocení zakázek poměrně lhostejné. Když ŘSD soutěží opravu dálnice, také tím primárně neslouží potřebě své ale motoristů apod.

Závěrem bych rád zdůraznil, že zIndex má pouze omezené možnosti co do porovnávání velmi odlišných institucí. SFDI (jako řada dalších) je v poměrně jedinečné situaci, a jeho umístění na konci žebříčku apriori neznamená nejhorší praxi. Dělá zde však co má - statistickým srovnáním podněcuje otázku, zda předmětnou distribuci kuponů nelze soutěžit lépe.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

3%
average 61%
Largest contracts
Industry
Bids
Distribuce a prodej kupónů pro emisi roku 2014 a následující emisi
Jiné služby
1
Ø4 in industry
Technická podpora, zajištění provozuschopnosti a rozšíření stávajícího softwarového systému EVIDENCE SFDI
Vývoj programového vybavení
2
Ø1 in industry
Třídníky pro železniční stavby.
Poradenství v oblasti infrastruktury
2
Ø3 in industry
Aktualizace oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací.
Poradenství v oblasti infrastruktury
2
Ø3 in industry
SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH VOZIDEL SFDI
Opravy a údržba automobilů
3
Ø3 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

1%
average 68%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Česká pošta, s.p.
1 360,800,000
Karel Sokol
2 8,364,000
Ibr Consulting, s.r.o.
3 4,524,000
Fram Consult a.s.
1 3,154,920
Autodružstvo Podbabská
1 2,400,000
Other suppliers 3 3,820,864

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

71%
average 78%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (0 from 0)
Nonprice competition 0% (0 from 1)
Division into lots 0% (0 from 1)
E-auction 0% (0 from 1)
Innovative procedure 0% ( from 1)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

68%
average 56%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 383,063,784
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 434,342,533
Total 817,406,317

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

0%
average 61%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Distribuce a prodej kupónů pro emisi roku 2014 a následující emisi
Not disclosed
- 360,800,000
Technická podpora, zajištění provozuschopnosti a rozšíření stávající softwarové aplikace EVIDENCE včetně modulů OPD a Kontrolní zprávy
Not disclosed
- 1,500,000

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

20%
average 58%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 0%
Cancelled contracts 80%
Average requirements modifications count 0.20

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

2%
average 55%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 11)
Procedure type not published 0% (0 from 11)
Missing buyer ID 0% (0 from 11)
Missing call for tenders 0% (0 from 11)
Missing winning price 0% ( from 11)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 11)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

0%
average 32%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 0% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 3.00 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

100%
average 88%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 11)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 0% (0 from 11)
Subcontractor share above 50 % 0% (0 from 11)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 11)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 11)
Supplier donating to political party 0% (0 from 11)
Supplier did not publish financial results on time 18% (2 from 11)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

75%
average 56%

Partial disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.